Artikel 1 – Identiteit van Chéri
Vestigingsadres: Esrein 19c, 7553CX Hengelo
Kvk-nummer: 73766976
BTW nummer: NL235948652B01
E-mailadres: info@cheri.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chéri en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Chéri en de consument.
2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden van Chéri aan de
consument beschikbaar gesteld. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal Chéri voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Chéri zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Chéri erkend.

Artikel 3 – Levering
3.1 De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 Chéri zal de bestellingen tenminste binnen dertig dagen uitvoeren. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, dan ontvangt de consument binnen één maand na de plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
3.3 Aan de leveringsplicht van Chéri zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Chéri geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoeder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod op levering.
3.4 De termijnen genoemd op cheri.nl en op sociale media zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 – Prijzen
4.1 De prijzen van de artikelen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelingen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijserhogingen dooroert.
4.2 Alle prijzen op de website van Chéri zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de website van Chéri zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

Artikel 5 – Zichttermijn/herroepingsrecht
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig in de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
5.2 De koop is een feit Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Chéri heeft teruggezonden De afnemener is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Chéri. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te sgeschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
5.3 Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraagkt, vervalt het recht op ontbinding.
5.4 Chéri zorgt ervoor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
5.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
Goederen die volgens specificatie van de consument zijn vervaardigd bijvoorbeeld maatwerk of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
en
Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne.

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
6.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
6.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 7 – Gegevensbeheer
7.1 Op het moment dat de consument een bestelling plaatst bij Chéri, worden de gegevens van de consument opgenomen in het klantenbestand van Chéri. Chéri houdt zich aan de Wet Persoonregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Voor meer informatie kunt u onze Privacy Policy raadplegen.
7.2 Chéri neemt uw privacy erg serieus. Chéri zorgdraagt voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 8 – Garantie en conformiteit
8.1 Chéri staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarrheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en.of overheidsvoorschriften.
8.2 Chéri is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.3 Deze garantie geldt niet indien:
– zolang de consument jegens Chéri in gebreke is.
– de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft aten repareren/of bewerken.
– de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Chéri en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
– de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9 – Aanbiedingen
8.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de consument, behoudt Chéri zich het recht voor de aanbiedingen binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Alle aanbiedingen van Chéri gelden niet automatisch voor nabestellingen.
8.4 Chéri kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 10 – Afbeeldingen en specificatties
10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten afmetingen, kleuren etc.. op de website en sociale media van Chéri, gelden slechts bij benadering. Ze zijn indicatief en kunnnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11- Overmacht
11.1 Chéri is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het internet, storingen in de elektriciteit, soring in e-mailverkeer en storingen of wi

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Chéri is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
13.1 Eigendom van alle door Chéri aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Chéri zolang de afnemer de vorderingen van Chéri uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Chéri wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2 De door Chéri geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Chéri of een door Chéri aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Chéri haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Chéri zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Chéri.

Artikel 14 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Chéri en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Overijssel kennis, tenzij Chéri er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.